Nieuws

1206

Blog: BOUWBREED, een té grote broek?

Geplaatst door Diana Kervel. Dit bericht heeft 1 reactie.

Bij STABU merken we dat er best wat onduidelijkheid bestaat over wat Bouwbreed nu eigenlijk is. Of we krijgen de opmerking dat we een té grote broek hebben aangetrokken omdat we suggereren dat we een oplossing voor álles hebben. Onze communicatie van afgelopen jaren speelt ons parten. Blijkbaar komen we onbedoeld en ongewild te arrogant en agressief over. Dat is niet goed, want daardoor vertroebelt de boodschap die we hebben. In dit artikel proberen wij kort en bondig uiteen te zetten wat wij verstaan onder Bouwbreed, wat het nu wel, maar ook wat het niet is. Ook probeer ik enig inzicht te geven in de ontwikkelingen waaraan wij werken en voor welke uitdagingen wij staan.

I  De componenten van Bouwbreed

Bouwbreed is een informatiemanagement (en daarmee een risicomanagement) tool; een combinatie van een database met neutrale content (1); een aantal classificaties (2); een methodiek om bestekken, specificaties, project- of gebouwdossiers op te stellen (3) en basissoftware die onze methodiek tastbaar/bruikbaar maakt (4). Daarnaast heeft Bouwbreed nog een database met fabrikant gebonden concepten, de zogenaamde FPS’n (5).

BlogMV-broek1

1. Database met content: De informatiecomponent in BIM

Bouwbreed is eigenlijk niets meer of minder dan een bak (database) vol met gevalideerde content. Content in de vorm van neutrale concepten (bouw- en installatie producten en samenstellingen daarvan). Neutraal wil zeggen dat deze concepten “oplossingsvrij” zijn, ofwel er is geen product/merknaam aan gekoppeld. Waar we bij STABU goed in zijn is techniek te verbinden met wet- en regelgeving. Ofwel, alle producten en samenstellingen daarvan zijn voorzien van de van toepassing zijnde normen en wettelijke eisen. Deze bak met content kan voor diverse doeleinden gebruikt worden. Voor de (nabije) toekomst voorzien we dat vanuit CAD software deze essentiële content aan het Model gekoppeld kan worden, zodat het model voorzien wordt van relevante juridische en technische informatie. Daarom profileren we Bouwbreed als “de i(nformatiecomponent) in BIM” (zie ook www.deiinbim.nl) Deze bak met content moet dan ook op diverse manieren toegankelijk en benaderbaar zijn.

2. Benaderen van de content: classificaties

Bouwbreed_BSI_Logo_TransEr zijn diverse manieren om data te ordenen. We classificeren de data dus op een bepaalde manier, zodat deze snel gevonden kan worden en men eenvoudig begrijpt waarover men het heeft. Classificaties zijn vaak gebaseerd op (ISO) standaarden, die aangeven hoe classificaties werken. Wanneer een classificatie vaak wordt gebruikt, of wordt voorgeschreven spreken we ook wel over een standaard classificatie, ofwel een “standaard”. STABU heeft gemeend de alom bekende classificatie NL/SfB te moeten updaten en heeft dat “Bouwsystemen & Installaties (BS&I)” genoemd. Een elementen methode, die praktisch toepasbaar en herkenbaar is. Helaas hebben we onderschat hoezeer de NL/SfB in de hele sector is verankerd in softwaresystemen en werkprocessen. Alhoewel wij zelf van mening zijn dat BS&I een verbetering is ten opzichte van de oude (sinds 1947) en nergens anders als enkel in Nederland gebruikte NL/SfB, wordt dit (nog) niet door de markt erkend. Dit hadden we anders moeten oppakken, maar we hebben hier een inschattingsfout gemaakt en gaan samen met BIM Loket en andere partijen kijken hoe we NL/SfB en BS&I dichter tot elkaar kunnen laten komen, zodat wellicht op termijn een nieuwe NL/SfB ontstaat. Het zou zonde zijn als de kennis en ervaring die in BS&I gestoken is, niet wordt gebruikt ter verbetering van de NL/SfB. Kortom, BS&I is één van onze Bouwbreed-classificaties, waaraan de content is opgehangen en op welk niveau prestaties beschreven kunnen worden. Omdat deze classificatie voorlopig nog geen standaard is, hebben we ook de vertrouwde NL/SfB opgenomen in Bouwbreed, zodat onze data ook op die wijze benaderbaar zijn. De koppelingen zijn niet voor ieder niveau gereed, omdat hier veel werk bij komt kijken. Maar, zo goed en kwaad als het ging is NL/SfB gekoppeld op grof niveau aan onze data. Verdere uitwerking volgt. Vergelijk vooral eens de beide classificaties en bedenk wat er wél goed is aan BS&I. Dat kunnen we gebruiken om gezamenlijk tot één nieuwe (opvolger van de) NL/SfB te komen.
Daarnaast zitten er in Bouwbreed nog twee STABU classificaties: op een hoger abstractie niveau de “Bouwbreed Ruimten”. Met behulp van deze classificaties kunnen functionele beschrijvingen worden gemaakt. Deze zijn nog niet gereed. Middels de projectgroep “Functioneel Specificeren (PG99)” proberen we met de hele sector tot een standaard werkwijze te komen om functioneel te specificeren.

BWBRD_Werksoorten_Logo_TransOp een lager abstractie niveau kent Bouwbreed de “werksoorten”. In feite zou je dit STABU3 kunnen noemen. Hiermee kunnen klassieke bestekken worden gemaakt. Op een aantal wijzigingen, zoals volgorde van hoofdstukken, na, is dit vergelijkbaar met STABU2.

De Bouwbreed database maakt het mogelijk om de data te koppelen (toegankelijk te maken) voor meerdere classificaties. Zo zijn we ook bezig de NEN2699 (voor kosten calculaties) op te nemen en kunnen er meerdere volgen. Net waar de markt behoefte aan heeft. We willen de data zo flexibel mogelijk bruikbaar maken. Iedereen kan de content dan in zijn “eigen praktijk” gebruiken.

3. Een methodiek om bouwwerken te beschrijven

Met onze kennis en ervaring hebben we een standaard manier/formaat opgesteld hoe bestekken (eigenlijk: bestekboeken) eruit horen te zien. In STABU2 is deze methodiek ruim 25 jaar gebruikt en nog steeds wordt dit in 80% van de gevallen gevraagd. Iedereen die een bestekboek leest weet dan exact waar men wat kan vinden. In welke volgorde bepaalde zaken zijn genoemd. Bijna iedereen in de bouwsector kent de hoofdstuk indeling van STABU2 uit het hoofd en systemen als 12Build zijn volledig gebaseerd op de STABU2 hoofdstuk indeling.

Deze methodiek is zichtbaar in de volgorde van de onderdelen in de catalogus, maar wordt vooral duidelijk in de gebruikte software. Zo is de STABU2 systematiek “verwoord” in o.a. KUBUS en DUNCAN software. Om onze visie zichtbaar te maken op hoe een project- of gebouwdossier eruit zou kunnen zien hebben we ook zelf een basissoftwarepakket gemaakt. Wanneer deze gebruikt wordt, ontstaat een dossier op de wijze waarop wij denken dat deze goed bruikbaar is. Maar andere softwarepakketten, zoals SYSTHEMA, kunnen daar op geheel andere wijze mee omgaan en op die manier andere formats maken. De mate van gebruik zal uiteindelijk bepalen welke methodiek als dé standaard wordt gezien. Vanwege de herkenbaarheid zou het te prefereren zijn, wanneer er net als in de STABU2 tijd, één standaard werkmethodiek en format ontstaat. Het is echter niet aan ons om die te dicteren. We hebben ons wel lang dusdanig gedragen, maar daarvan hebben wij geleerd. Wij hebben een mening, maar de database is flexibel genoeg om andere vormen van een dossier te ondersteunen.
De methodiek van Bouwbreed bestaat eruit dat je van abstract niveau toewerkt naar concreet niveau. Dus vanuit functie naar prestatie naar technische invulling. Deze technische invulling hoeft niet meer perse door de architect of bestekschrijver te worden uitgevoerd, maar zal in toenemende mate door opdrachtnemers als aannemers, installateurs en fabrikanten worden gedaan. Daar waar vroeger 80% van de informatie al in het klassieke bestek voorhanden was, zal dit steeds vaker minder zijn, tot misschien wel slechts 20%. De resterende 80% wordt dan in een latere fase door andere partijen ingevuld. Uiteindelijk zal dan weer bij het oplevermoment het informatieniveau weer nagenoeg 100% zijn.

4. Basis software

Wanneer je met iets innovatiefs aan de slag gaat is het lastig om direct andere partijen te interesseren om daarin mee te gaan. Daarom hebben wij een stuk eigen software ontwikkeld, waarmee wij de kracht van Bouwbreed kunnen testen, doorontwikkelen en laten zien. Zolang er geen andere software pakketten zijn die het samenstellen van een project- of gebouwdossier (of gewoon: Bestekboek) met Bouwbreed mogelijk maken, kan men werken met deze STABU software. Wij zien het als een stuk basis software en hopen dat andere software partijen opstaan die zelf innovatieve software maken die de Bouwbreed database ontsluit. Wij zijn geen softwarehuis en willen dat ook niet zijn. We gaan ervan uit dat anderen veel betere software kunnen maken en nodigen daartoe iedereen uit. SYSTHEMA is de eerste die de handschoen heeft opgepakt. Met S-Bestek zijn online bestekken te maken met zowel STABU2 als met Bouwbreed. Daarnaast kan de database ook gekoppeld worden aan CAD pakketten. Hiermee was ICN Solutions de eerste en CAD&Company is inmiddels ook bezig. Vele andere hebben interesse getoond om samen te werken en de Bouwbreed data te koppelen aan het BIM Model. Op termijn hopen we dat er ook een universele REVIT-plug-in komt, zodat er nog meer gebruik van gemaakt kan worden.

5. Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS’n)

Voor gebruikers van de STABU systematiek is het erg handig wanneer de neutrale concepten kunnen worden ingevuld met bepaalde fabrikanten. In STABU2 was dat al mogelijk en in Bouwbreed kun je zelfs op basis van gevraagde prestaties selecteren welke fabricaten voldoen aan de gestelde eisen. Voor fabrikanten is dit een unieke kans om in vroegtijdig stadium betrokken te raken in het traject. Wanneer een fabrikant zijn producten “in STABU” heeft staan, dan komen ze daarmee feitelijk op de “shortlist” te staan. Dit biedt uiteraard nog geen garanties, maar de kans wordt groter dat zijn product geselecteerd wordt. Daarnaast wordt zo de kennis van de fabrikanten optimaal geïntegreerd in de Bouwbreed systematiek. Een win-win-win situatie dus. Commerciële partijen zoals NBD, ZeeBoer en De Twee Snoeken bieden zogenaamde bestekservices aan. Hiermee kan op intelligente manier een stuk bestektekst gegenereerd worden, wat vervolgens ergens beschikbaar gesteld kan worden en vervolgens in een STABU bestek geplakt kan worden. Let op: wanneer een fabrikant een bestekservice heeft, maar géén FPS-licentie bij STABU, dan komen deze producten niet automatisch in de selectie in Bouwbreed terecht. Een veel gehoord misverstand van Fabrikanten met een bestekservice maar zonder een FPS-licentie is: “maar ik sta toch in STABU?…”. Om als fabrikant in de selectie in Bouwbreed te worden opgenomen (in STABU2 was dat ook al zo) moet er een FPS (product-) licentie worden afgesloten.

II. Feedback op Bouwbreed

Bouwbreed_STABU_Logo_TransHiermee zijn alle componenten van Bouwbreed besproken. Dus wanneer men het over Bouwbreed heeft, dan heeft men het over het geheel van deze componenten. Dit levert het gevaar op, dat wanneer iemand zegt: “Bouwbreed werkt niet..,” men als snel denkt dat heel Bouwbreed waardeloos is, terwijl wellicht één van deze componenten bedoeld wordt.

Het eerste wat je ziet als je Bouwbreed gaat gebruiken is de software. Deze was aanvankelijk niet goed, maar is inmiddels sterk verbeterd. Doordat STABU geen softwarehuis is, hebben we in eerste instantie software met kinderziektes opgeleverd. Dit heeft veel potentiële gebruikers doen afhaken. Inmiddels hebben we het bouwen van de software uitbesteed en is alles herschreven. We roepen dan ook op om de updates te volgen en het zo nu en dan weer eens een eerlijke kans te geven.
Het tweede wat je ziet zijn de catalogi, de classificaties. Hierover verschillen de meningen. En wij snappen inmiddels dat een en ander nog forse verbetering behoeft. Maar hé, we zijn samen bezig een compleet nieuwe werkwijze te ontwikkelen. Dat is niet van het ene op het andere moment 100% naar ieders tevredenheid. Wij staan open voor suggesties ter verbetering van onze classificaties en gaandeweg zijn er al heel wat updates geweest. Tenslotte zie je de content, waar het allemaal om draait. Deze content zijn we continu aan het updaten, verbeteren, aanvullen en uitbreiden. Over deze content krijgen we de minste kritiek. Deze is goed bruikbaar in diverse toepassingen.

In de komende jaren zullen wij door blijven werken aan Bouwbreed. Dat wil dus zeggen dat we verbeteringen doorvoeren aan de classificaties. Dat we de content continu blijven updaten en uitbreiden. En tot slot dat we de software blijven door ontwikkelen, totdat blijkt dat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn voor de sector. Qua systematiek werken we aan functioneel specificeren en resultaatgericht specificeren.
Daarnaast proberen we zoveel mogelijk relevante kennis, van bijvoorbeeld ISSO, BRIS of NEN te koppelen aan onze database. We proberen onze classificaties te laten aansluiten op ETIM en bSDD en we gaan BS&I zo snel mogelijk open toegankelijk maken.
Vanuit de klankbordgroep die begin dit jaar is gestart en een brede vertegenwoordiging uit de sector kent, krijgen we veel feedback die we gaan oppakken. Ook vanuit gebruikers, softwarehuizen en andere geïnteresseerden ontvangen we veel feedback. Met de beperkt beschikbare capaciteit proberen we dat allemaal een plekje te geven op onze roadmap. Helaas kunnen we de verwachtingen vaak niet waarmaken, omdat men denkt dat feedback binnen een korte termijn verwerkt is. We zullen hierover beter communiceren wat er wel mogelijk is, op welke termijn en wat er niet mogelijk is en waarom niet. Feit is dat we slechts vijf kennis coördinatoren hebben die het vele werk moeten verrichten. We begrijpen dat we worden afgerekend op resultaat en niet op goede bedoelingen, maar als kleine stichting die al 40 jaar lang zijn eigen broek heeft opgehouden, kunnen we nu eenmaal maar een beperkte hoeveelheid werk verstouwen. We vragen dus toch om uw begrip.

III The big picture

Nu we weten wat Bouwbreed is, een combinatie van een aantal componenten, is de laatste vraag die opheldering behoeft: waarvoor kun je het gebruiken? Trekken we een te grote broek aan wanneer we zeggen dat Bouwbreed een manier is om gestandaardiseerde en gevalideerde informatie te delen in de gehele levenscyclus van een bouwwerk? Wij denken van niet, maar dat is aan u om te oordelen.

BlogMV-broek2Wellicht is onze boodschap opgevat als dat wij dé oplossing voor álles zouden hebben. Dan spijt ons dan. Waar het om gaat is dat je de STABU database, de content van STABU, kunt gebruiken vanaf planvorming, ontwerp, realisatie tot exploitatie, beheer & onderhoud, renovatie & restauratie en sloop. Je kúnt een gebouwdossier maken vanuit het projectdossier. Geen dikke bestekboeken meer, wat in feite “dode” documenten waren, maar informatiemanagement door de gehele keten. BlogMV-broek3Wij leveren niet het platform, een misverstand dat we zelf hebben veroorzaakt, maar wij leveren de database met content als grondlegger voor platforms die een project of gebouwdossier ondersteunen. Gestandaardiseerde en gevalideerde content. Wie wil dat nu niet?

BlogMV-broek4In het “V-model” van systems engineering kun je aan de hand van een aantal plaatjes goed schetsen hoe de informatie vanuit Bouwbreed de hele keten kan ondersteunen. Van BIM (Bouwwerk Informatie Model) via BAM (Bouwwerk Assemblage Model) naar BOOM (Beheer en onderhoud optimalisatie Model). Ofwel van projectdossier naar gebouwdossier. Of, van BIM naar PIM (product informatie management) en weer terug naar BIM. Wij zijn daarin niet de enige partij. De database van 2BA, gebaseerd op de ETIM classificatie, is een andere essentiële schakel in dit geheel. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we samen aan het kijken zijn hoe we als één samenwerkend stelsel van databases en classificaties de markt nog efficiënter en effectiever kunnen ondersteunen. Dit is één van de ontwikkelingen waarin we op dit moment verwikkeld zijn.

 

IV En STABU2 dan?

Tot slot nog even dit: we hebben volledig onderschat dat het voor de bouwsector een te grote stap is om van het een op andere moment over te stappen van STABU2 naar Bouwbreed. Dit heeft vele oorzaken die ik verder hier niet zal benoemen. Feit is dat we met de kennis van nu, destijds andere stappen zouden hebben gezet. Ja, we zouden absoluut begonnen zijn met Bouwbreed, maar dan als een doorontwikkeling van STABU2 i.p.v. iets compleets nieuws ernaast te zetten.

We realiseren ons inmiddels dat een deel van de sector nooit zal overstappen op Bouwbreed, zolang er nog projecten zijn waar een klassiek STABU2 bestek gevraagd wordt. Hoe vaker we aangeven dat met STABU3, als onderdeel van Bouwbreed óók een klassiek bestek gemaakt kan worden, hoe minder we geloofd worden. Dit is onze eigen schuld. We hebben hier op een verkeerde manier gecommuniceerd. De tijd zal het leren of men bereid is over te stappen. We blijven iedereen van harte uitnodigen om zo nu en dan een poging te wagen om te werken met minimaal de werksoorten uit Bouwbreed. Natuurlijk vraagt dat aanpassingen in werkwijze. Natuurlijk kunnen moederbestekken niet meer gebruikt worden en we snappen dat dit voor sommigen tot onoverkomelijke problemen lijkt te leiden. We blijven doorwerken, met hulp van de klankbordgroep en andere marktpartijen aan het verbeteren van Bouwbreed.
Tegelijkertijd zijn we aan het nadenken wat we met STABU2 kunnen doen. Een volledige update zou voor dezelfde problemen zorgen als overstappen op de werksoorten van Bouwbreed: moederbestekken zijn niet meer te gebruiken. Door het updaten van alle wet- en regelgeving zou ook het toepassen van de CPR (De product wetgeving vanuit Brussel) zo zijn gevolgen hebben voor STABU2. Veel van het werk dat we in Bouwbreed hebben gedaan zouden we dus opnieuw moeten doen, maar dan voor STABU2. De vraag is of dat wel zo zinvol is, zeker wanneer dan blijkt dat ook een volledig update niet gebruikt gaat worden. De uitdaging voor zowel de gebruikers van STABU2 als voor de organisatie STABU zelf is dus: wat moeten en kunnen we wél doen om er voor te zorgen dat er een door iedereen geaccepteerde bruikbare systematiek is om klassieke bestekken mee te maken? Niet iedereen heeft al te maken met BIM, Functioneel specificeren of andere nieuwe werkwijzen. Het gemakkelijkste zou zijn wanneer we STABU2 aanpassen naar de wensen van de gebruiker. De vraag is echter of een instituut als STABU zichzelf dan nog serieus kan nemen, wanneer niet alle wet- en regelgeving wordt verwerkt. Aan de andere kant wil “men” blijkbaar liever werken met een minder volledige systematiek, maar die wél iedereen kent en die het goed doet met de bekende software dan met een volledig op wet- en regelgeving aangepaste systematiek. Kortom een spagaat waarin we met elkaar zitten. We nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te denken. Voor ons, en voor velen met ons, is duidelijk dat Bouwbreed de toekomst is.

Marc Verhage, algemeen directeur STABU

Marc Verhage, algemeen directeur STABU

Maar we willen ook graag onze trouwe licentiehouders verder helpen en het vertrouwen terugwinnen…

 

Auteur: Marc Verhage

 

Dit bericht is geplaatst in Blogs, Nieuws.

Disclaimer
De op deze blogpagina/website opgenomen teksten zijn van algemene informatieve aard en kunnen persoonlijke meningen, visies en standpunten bevatten van personen die een bijdrage leveren aan deze blogpagina/website, welke niet per definitie door STABU worden onderschreven. De teksten op deze blogpagina/website dienen niet te worden beschouwd als technisch en/of juridisch advies van welke aard dan ook.

Reacties

1 reactie op “Blog: BOUWBREED, een té grote broek?”
  1. Ilja Werkhoven zegt:

    Dank. Voor het duidelijke (en eerlijke) verhaal. Dat waardeer ik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


8 − 3 =

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

< Terug naar de vorige pagina