Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Contracteren

H

et geheel van specificaties, bepalingen en verwijzingen vormt het contract. Het bestek is immers “de beschrijving van het werk (het bestekboek), de daarbij horende tekeningen (het ontwerp), de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing” (bron: UAV).

De STABU bestekssystematiek gaat vooral over één onderdeel: “de beschrijving van het werk”. De “voor het werk geldende voorwaarden” zijn beperkt tot die voorwaarden die binnen het doel van het bestek kunnen worden vastgelegd. Dus geen pré- of post-contractuele voorwaarden en evenmin de afspraken tussen partijen anders dan die met het bestek zijn bedoeld.
Maar de voor het werk beoogde geldende voorwaarden zijn zeer bepalend voor de wijze waarop naar de onderwerpen wordt gekeken en dus de oorzaak van de brillenkeuze.

Contractuele informatie staat vooral in bepalingen. Daar wordt verwezen naar standaarden buiten de systematiek die reeds van toepassing zijn, soms impliciet zoals met wetten en besluiten vastgelegd, soms expliciet naar contractstelsels zoals de UAV. Daarnaast bestaan er ook technische bepalingen.

Contracteren traditioneel volgens UAV:

  • Bestek is hierbij de onderlegger van het contract zelf.

Contracteren nieuw volgens UAV-gc:

  • Vaak wordt hier gebruik gemaakt van een vraagspecificatie ter ondersteuning van het prestatiecontract, verdere uitwerking wordt overgelaten aan de contractpartijen.
Prouducten_1
Start Bèta test STABU2 2019-1

Tijdens de STABU-events eind mei, kondigden wij aan dat we op 1 juli een nieuwe versie van STABU2 zouden uitgeven,…

. .
STABU gebruikersdag
In dialoog op de Gebruikersdag

Dinsdag 28 mei organiseerde STABU voor het eerst sinds lang weer een STABU gebruikersdag. Ondanks de staking bij het openbaar…