Samenwerkingsverbanden

STABU hecht eraan dat er meer samengewerkt wordt in de sector. Zeker in het nieuwe BIM tijdperk is het onmogelijk om separaat van andere ontwikkelingen te opereren. Daarnaast wil STABU zich focussen op haar corebusiness en derhalve zullen zoveel mogelijk niet-kerntaken worden uitbesteed aan andere organisaties. Tot slot kan samenwerking leiden tot meer acceptatie en spin-off in de markt. STABU hecht er wel aan om zelfstandigheid te behouden en zeggenschap over de eigen database. Deze is essentieel voor de ontwikkelingen van STABU. STABU onderzoekt momenteel diverse samenwerkingsverbanden, zoals CBNL, BAB, ETIM, Bouwcampus etc.

Bestaande samenwerkingsverbanden

Een aantal samenwerkingen loopt reeds geruime tijd. Deze zullen gecontinueerd of indien nodig herzien worden. Hieronder een opsomming in willekeurige volgorde:

 • GB CADafsprakenstelsel (GB CAS)
  Op 11 november 2008 is met het officieel ondertekenen van de overeenkomst door de voorzitter van het bestuur van Stichting Geïntegreerd Bouwen (GB), de heer ir. A.C.W. Sip en de toenmalige algemeen directeur van STABU, de heer ir. M.L.A.M. van Hezik het gedachtegoed van GB overgedragen aan STABU. Hierbij is in overweging genomen dat STABU verdere stappen wil ondernemen op het gebied van gestructureerde informatie-overdracht in de bouw, waaronder grafische informatie én het reeds in juni 2007 voor beheer en exploitatie aan STABU overgedragen door GB ontwikkelde GB CadAfsprakenStelsel. STABU neemt op zich dit verder uit te dragen en te ontwikkelen. De Stichting Geïntegreerd Bouwen wordt opgeheven, maar de naam leeft voort in het GB-CadAfsprakenStelsel, het GB CAS. Er is onder de hoede van STABU een speciale website waar alle informatie wordt gegeven en het GB CAS te bestellen is.
 • ICIS; International Construction Information Society
  ICIS is het samenwerkingsverband van alle nationale besteksystemen over de hele wereld. De leden zijn geen concurrenten van elkaar en geven elkaar in alle openheid informatie over hun “nationale ontwikkelingen” tijdens de Delegates Assembly. Deelname aan ICIS is in verband met de financiële situatie van STABU en de kosten die verbonden zijn aan de internationale bezoeken, tijdelijk on hold gezet. Meer informatie op website ICIS.
 • NBD
  STABU heeft een samenwerkingsovereenkomst met NBD (BIM media, voorheen SDU uitgevers). Daardoor bestaat de mogelijkheid STABU-productspecificaties te koppelen aan een productpresentatie op www.nbdonline.nl.
 • buildingSMART Benelux (via bSDD)
  Vooral nu het toepassen van BIM voor de bouw wereldwijd zo veel in de belangstelling staat, wordt het onderling goed kunnen communiceren tussen bouwteamleden steeds belangrijker. Deze behoefte heeft geleid tot de oprichting van een wereldomvattende organisatie, die de naam buildingSMART voert. Onder de naam buildingSMART (voorheen: International Alliance for Interoperability) wordt al vele jaren in internationaal verband samengewerkt om te komen tot goede (open) afspraken op gebied van data uitwisseling bij gebruik van verschillende software in de bouwwereld. Binnen de internationale vereniging zijn 14 regio’s actief, waarvan de Vereniging buildingSMART Benelux de activiteiten in het Nederlands taalgebied bundelt en coördineert.
  De activiteiten richten zich vooral op het verder ontwikkelen en gebruiken van open uitwisselingstandaards die noodzakelijk zijn bij digitale communicatieprocessen rond projecten op gebied van bouw en infrastructuur. Het toepassen van een 3D BIM is het meest duidelijke voorbeeld van toepassing, maar het toont ook aan dat er nog veel te ontwikkelen en af te stemmen valt.
  Door de bundeling van de leden met de verschillende signaturen vervult de vereniging een brede platformfunctie waar de leden ervaringen uitwisselen, kennis overdragen en andere activiteiten ontwikkelen. Daarnaast biedt het platform uiteraard de mogelijkheid om ook mee te spreken in internationaal verband. STABU is daarvan een voorbeeld en ontwikkelt mee op het gebied van de opbouw van bibliotheken met productspecificaties.Binnen buildingSMART zijn meerdere standaarden onderwerp van ontwikkeling en onderzoek, die allen direct te maken hebben met het werken in BIM. In een BIM wordt immers projectdata vastgelegd en gerepresenteerd. In internationaal overleg zijn de volgende standaards omschreven:
  o IFC, Industry Foundation Classes (ISO 16739), een neutraal data formaat, voor het uitwisselen en delen van geometrische informatie in de bouwsector.
  o IFD, International Framework for Dictionaries (ISO 12006-3), een raamwerk om meertalige productonthologieën en bibliotheken te definiëren. buildingSMART Data Dictionary (bSDD) is de implementatie van deze standaard en biedt een flexibele en robuuste methode om bestaande databases met bouwkundige informatie te koppelen aan een IFC BIM – model. De Nederlandse invulling hiervan wordt onder de naam CB-NL verder ontwikkeld.
  o IDM, Information Delivery Manual (ISO29481) , een beschrijving van de (deel)processen en een specificatie van de informatie die een partij moet aanleveren in een bepaald stadium van het project.
  Ook in Nederland is er inmiddels ervaring met 3D BIM. Op verschillende fronten zijn bedrijven actief om hun eigen werkzaamheden uit te voeren aan de hand van een BIM. Als lid van de bSDD Technical Working Group is STABU betrokken bij al deze ontwikkelingen.
 • Rijksvastgoedbedrijf: Uitwerking ruimtelijke begrippen en aansluiting beheersystemen
  STABU is in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf gestart met de uitwerking van tabellen voor ruimten, gebouwen en gebouwtypen. De vraag  was gericht op de inspectiesystemen die daar worden ontwikkeld voor het vastgoed dat men in beheer heeft. Website Rijksvastgoedbedrijf.
 • NLCS: corresponderend lid (stukken scannen op relevantie) NLCS is dé 2D CAD-Standaard van de Nederlandse GWW-sector. De NLCS bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de bestandsopbouw van 2D tekenwerk. Er zijn afspraken voor de benaming van te tekenen objecten, laagindeling, lijnstijlen, het gebruik van arceringen symbolen, etc. STABU heeft een soortgelijke standaard voor tekenwerk in de B&U sector, GB-CAS. STABU wisselt regelmatig kennis uit over de ontwikkeling van de standaard en houdt zodoende het oog op aansluiting van standaarden op gebied van tekenafspraken. Meer informatie.
 • VISI: Voor een succesvol verloop van een bouwproject is een goede verdeling van verantwoordelijkheden van doorslaggevend belang. VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten. Met deze algemeen geaccepteerde en sectorbrede standaard structureert, bewaakt en bewaart u communicatieafspraken. STABU maakt onderdeel uit van de VISI stuurgroep waarmee zowel voor GWW (CROW) als B&U (STABU) vertegenwoordigers vanuit structurerende en specificerende instanties aanwezig zijn om deze ontwikkeling verder te brengen. VISI wordt momenteel voornamelijk toegepast binnen de GWW sector en heeft daar in meerdere projecten meerwaarde bewezen. De situatie in de B&U verschilt zodanig met GWW dat een langzamere adoptie het gevolg is.
 • NEN NC 381184: De normcommissie behelst vier sectoren (bouw, process Industry, lucht en ruimtevaart, scheepsbouw) die daardoor een uitwisseling van kennis op dit gebied over de grenzen van de sectoren kunnen realiseren. Monitoren en ontwikkelen van internationale standaarden op gebied van interoperabiliteit. Rol van STABU was: ontwikkeling ISO 12006-3 (auteur) en ISO 16354 (convenor). Is: monitoren internationale ontwikkelingen en relatie met nationale implementatie.

Een aantal ontwikkelingen volgt STABU nauw op de voet. Hierin zijn we geen directe deelnemer meer in alle geledingen, om te voorkomen dat onze resources te versnipperd worden ingezet. Daar waar noodzakelijk is zullen we aanschuiven en onze expertise inbrengen, danwel aansluiting met initiatieven mogelijk ondersteunen.